สินค้าเพื่อสุขภาพ

สินค้าเพื่อสุขภาพ BHS ได้คัดสรร สินค้าเพื่อสุขภาพ เพื่อช่วยในการบรรเทา อาการของผู้ประสบปัญหาในแต่ละด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีความสุข อาทิ สเปย์  น้ำมัน สำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื่้อ โดยเน้นผลิตภัณฑ์จาก
โรงพยาบาล ศิริราช เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีโอกาศในการเข้าถึงสินค้าจากศิริราช สามารถซื้อและใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

Visitors: 49,721